ภาพกิจกรรม

โครงการวัฒนธรรมไทย ชาเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยเพื่อ
ในที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วย
โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ประกวดนางนพมาศจำแลง (วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศ (วันศุ
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมแสดงงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ป
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไ
อธิการบดีให้พรกับนักศึกษา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี 2561
ขอเชิญศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์ท
โครงการวันเฉลิมในหลวง ร.10 ประจำปี 2562
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562
โครงการน้อมรำลึกในหลวง ร.๙
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใย
เจ้าฟ้า
ยกเลิกการจัดสงกรานต์ ประจำปี2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือรับอรุณรุ่ง ในประเพณีวั
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศแ
กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียร

วีดีโอ

โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

"วันเด็กแห่งชาติ63" วันที่ 11 มกราคม 2563 งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2563" ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง

สำนักศิลปะ

-

หน้า:1 2