ภาพกิจกรรม

โครงการวัฒนธรรมไทย ชาเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยเพื่อ
ในที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วย
โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ประกวดนางนพมาศจำแลง (วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศ (วันศุ
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมแสดงงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ป
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไ
อธิการบดีให้พรกับนักศึกษา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี 2561
ขอเชิญศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์ท
โครงการวันเฉลิมในหลวง ร.10 ประจำปี 2562
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562
โครงการน้อมรำลึกในหลวง ร.๙
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใย
เจ้าฟ้า
ยกเลิกการจัดสงกรานต์ ประจำปี2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือรับอรุณรุ่ง ในประเพณีวั
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศแ
กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียร
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกา
มาแล้วจ้า... กิจกรรม...ดีต่อใจ...สำหรับน้องๆระดับช

วีดีโอ

โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

"วันเด็กแห่งชาติ63" วันที่ 11 มกราคม 2563 งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2563" ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง

สำนักศิลปะ

-

หน้า:1 2