กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศแ