วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/ปรัชญา/นโยบาย

วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้เกิดการดำรงรักษา วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ และเผยแพร่ สู่ประชาคม ”   

วัตถุประสงค์

         ๑. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

         ๒. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย คุณธรรมและจริยธรรม

         ๓. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

         ๔. ศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่และพัฒนา

ปรัชญา

         " รักษ์วัฒนธรรมไทย นำในภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรมประชาคม ”

 

นโยบาย

        ๑. ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

โดยจัดทำเอกสาร นิทรรศการ การสาธิตการละเล่น และการแสดงต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามปฏิทินงาน

และตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ

        ๒. การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

        ๓. วิจัยทางวัฒนธรรม ทำการสนับสนุน ประสานงาน จัดดำเนินการ เพื่อการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ

เผยแพร่และพัฒนา