วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/ปรัชญา/นโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

            เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติสู่ประชาคมตามวิถีไทย    

พันธกิจ (Mission)

         ๑. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

         ๒. สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

         ๓. พัฒนาหอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

         ๔. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ปรัชญา

         " สืบสานวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย "

 

นโยบายในการดำเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม

        ๑. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

        ๒. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติสู่ประชาคม

        ๓. หอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

        ๔. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ