การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศ (วันศุ