ในที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วย