ประวัติ/ความเป็นมา

ประวัติ/ความเป็นมา

            งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป็นหน่วยประเคราะห์ ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ทำหน้าที่อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ ต่อมา พ.ศ.2521 มีพระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าจังหวัดใดมีวิทยาลัยครูให้สำนักวัฒนธรรมตั้งอยู่ในวิทยาลัยครู ถ้าไม่มีวิทยาลัยครูให้สำนักวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจำจังหวัด   

         ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งสำนักวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ทำหน้าที่ ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        พ.ศ.2538 เปลี่ยนจากศูนย์วัฒนธรรมเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ

        พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให้เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” สำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบัน

        15 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสำนักศิลปวัฒนธรรม ยังทำหน้าที่เป็นสำนักวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด้วย

        3 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 สำนักศิลปวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ได้หน่วยงานอยู่ที่ กองพัฒนานักศึกษา และเปลี่ยนจากสำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นงานศิลปวัฒนธรรม

        ปัจจุบัน งานศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์