วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกา