ภาพกิจกรรม

โครงการวัฒนธรรมไทย ชาเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยเพื่อ
ในที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วย
โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ประกวดนางนพมาศจำแลง (วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศ (วันศุ
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมแสดงงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ป
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไ
อธิการบดีให้พรกับนักศึกษา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี 2561
ขอเชิญศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์ท
โครงการวันเฉลิมในหลวง ร.10 ประจำปี 2562
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562
โครงการน้อมรำลึกในหลวง ร.๙
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใย
เจ้าฟ้า
ยกเลิกการจัดสงกรานต์ ประจำปี2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือรับอรุณรุ่ง ในประเพณีวั
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศแ
กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียร

วีดีโอ

กิจกรรมเพลินพลิ้วด้วยเสียงขลุ่ย “การอบรมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยสู่มืออาชีพ” รุ่น ๒

กิจกรรมเพลินพลิ้วด้วยเสียงขลุ่ย “การอบรมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยสู่มืออาชีพ” รุ่น ๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8 –10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยสู่สากล

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตุ่มสามโคก

ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หน้า:1 2