มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแสดงชุดนาฏลีลาเริงรำ