ข่าวสาร

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้วยงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
วันที่ 17 เมษายน 2562

โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 18 มีนาคม 2562

หน้า:1 2