ข่าวสาร/เอกสาร

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้ได้ร่วมชมและให้กำลังใจสาวงามในการประกวดนางนพมาศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และได้ร่วมลอยกระทงตามประเพณี ซึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสวยงามทีมที่รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ EP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คระครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ EP และการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ นางสาวลลิตา พันกลั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอมิตา เพียรธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชนิดา โพโต และรางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาววรรณวิภา ปิยะลาภา

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ ได้ร่วมชมและให้กำลังใจสาวงามในการประกวดนางนพมาศนจำแลง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และได้ร่วมลอยกระทงตามประเพณี การประกวดนางนพมาศจำแลง โดยมีผู้เข้าประกวดมีทั้งหมด 13 คน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เงินรางวัล 2,000 บาท นอกจากนี้วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ในงานจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประกวดนางนพมาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การประกวดกระทง ชมการแสดงที่อลังการทั้งแสง สี เสียง และอิ่มเอมกับถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นบ้านและอาหารหลากหลายเมนู อ่านทั้งหมด
#เอกสารแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
เพิ่มเติม

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม