ข่าวสาร/เอกสาร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เดินทางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม”

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ และอ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากคณะต่างๆ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำอาหารขนม การแกะสลัก และการแสดงนาฏศิลป์รำไทย นอกจากนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นตกลงกันที่จะต่ออายุความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปในอนาคต.

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ให้พร นศ.โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าขอพรจากอธิการบดี โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-เวียตนาม ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านทั้งหมด
#เอกสารแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
เพิ่มเติม

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม